Metizoft Speaks at Shipowner Conference

(An English version of this text can be found at the bottom)

Vår markedssjef Øyvind Sundgot var i går en av talerne på Norges Rederiforbunds miljøkonferanse, der han presenterte Metizoft såvel som regelverk innenfor skipsresirkulering. Norges Rederiforbund er en organisasjon som sterkt oppfordrer sine medlemmer til å overholde Hong Kong-konvensjonen (Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships), som IMO begynte å følge i mai 2009.

Nytt EU-regelverk rundt skipsresirkulering (EU Ship Recycling Regulation – EU SRR), i stor grad basert på Hong Kong-konvensjonen, trådte i kraft 30. desember 2013. Det nye regelverkets formål er å forhindre, redusere og minimere ulykker og skader på mennesker og natur som følge av skipsresirkulering. I tillegg søker det å sikre forsvarlig håndtering av farlige stoff ombord i skip. Det har også som formål å tilrettelegge for ratifisering av Hong Kong-konvensjonen.

Alle nye skip som blir bygd i dag og som er rammet av det nye EU-regelverket, må ha et "Inventory of Hazardous Materials" (IHM) - et register over farlige stoff. Innen 31. desember 2020, må alle eksisterende skip som er flagget i et EU-land eller som er flagget i et annet land og ankommer en EU-havn, ha et IHM.

EU Ship Recycling Regulation Deadlines


For at et eksisterende skip skal få et IHM, må en HazMat-ekspert først gjøre en IHM-inspeksjon ombord i skipet. En slik inspeksjon inkluderer å ta HazMat-prøver for testing i et HazMat-sertifisert laboratorium. Basert på antall skip som vil måtte ha et IHM, må det gjennomføres 24 IHM-inspeksjoner per dag fra dags dato frem til slutten av 2020. Presset i markedet for HazMat-eksperter vil øke for hver måned som går.

Noen representanter innenfor HazMat-industrien tror at prisen for en IHM-inspeksjon etterhvert kan komme opp i så mye som 65,000 euro per fartøy. Dette er en firedobling av prisen i forhold til dagens marked. Ekspertpanelet under Norges Rederiforbunds miljøkonferanse var klar i sin anbefaling til rederier om å være tidlig ute i så henseende.

Vi anbefaler rederier på det sterkeste til å ta kontakt med Metizoft for å planlegge en IHM-inspeksjon og utarbeidelse av et IHM nå. Vi holder også IHM oppdatert i henhold til regelverk på vegne av rederier.

Metizoft CMO, Øyvind Sundgot, taler på miljøkonferansen
Metizoft CMO, Øyvind Sundgot, speaks at the environmental conferenceEnglish version:

Our Chief Marketing Officer, Øyvind Sundgot, was one of the speakers at the Norwegian Shipowners’ Association’s environmental conference yesterday, where he presented Metizoft as well as ship recycling regulations. The Norwegian Shipowners’ Association is an organization that urges its members to adhere to the Hong Kong Convention (Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships), adopted by the IMO in May 2009.

Additionally, a new EU regulation on ship recycling (EU Ship Recycling Regulation – EU SRR), largely based on the Hong Kong Convention, entered into force December 30, 2013. The new regulation aims to prevent, reduce and minimize accidents, injuries and other adverse effects on human health and the environment caused by ship recycling. In addition, it seeks to ensure the proper management of hazardous materials on board ships. It also aims to facilitate the ratification of the Hong Kong Convention.

All new ships that are built today and are affected by the EU regulation, requires an Inventory of Hazardous Materials (IHM). By December 31, 2020, all existing ships flying the flag of a member state of the EU, or ships flying the flag of a third country that are calling at EU ports, are required to have an IHM.

EU Ship Recycling Regulation Deadlines


In order for an existing ship to get an IHM, a HazMat Expert is first required to do an IHM inspection on board the ship. An IHM inspection includes taking HazMat samples for testing in a HazMat certified laboratory. Based on the number of ships that will require an IHM, there needs to be performed 24 IHM inspections per day from this day to the end of 2020. For every month that passes by, the pressure in the HazMat Expert market will increase.

Some representatives of the HazMat industry believe that the price for an IHM inspection may eventually cost as much as €65,000 EUR, a fourfold increase compared to the current market price. The expert panel during the Norwegian Shipowners’ Association’s environmental conference firmly recommended shipowners to act early in that regard.

We strongly recommend shipowners to get in touch with Metizoft to plan for an IHM inspection and the preparation of an IHM sooner rather than later. We also update and maintain the IHM according to regulations on behalf of shipowners.

  • Published by: Øyvind Sundgot
  • 11.06.2015
  • Ecocircle Shipowner
  •  

News Search

Related services